Przykład 1

free
todo-card-img

Dobrać wymiary elementu przedstawionego na poniższym rysunku, jeżeli siła P=37 kN, a naprężenia dopuszczalne wynoszą: \( k_r=120 MPa, k_t=70 MPa, k_d=180 MPa\)

Przykład 2

todo-card-img

Dla połączenia nitowego rozciąganego siłą P=60kN określić wymiary d, g1, g2 i b przyjmując jako dane kt= 84 MPa, kr=120 MPa, pdop=160 MPa. Wykonać wykresy sił podłużnych.

Dane: \(P=60 kN, k_t=84 MPa, k_r=140 MPa, p_{dop}=160 MPa\)

Przykład 3

todo-card-img

Sprawdzić czy spełniony jest warunek nośności dla śrub M12 klasy 4.6 w połączeniu jak na rysunku poniżej obciążonym siłą F=15 kN

Przykład 4

todo-card-img

Dwa kątowniki o wymiarach 90x90x9 (pole A=15,5 cm^2) przymocować spoinami pachwinowymi o grubości a=5mm rozmieszczonymi w sposób zapewniający osiowe przeniesienie siły N=660kN. Przyjąć naprężenie dopuszczalne na ścinanie dla spoiny kt=172MPa, na rozciąganie kr=215 MPa

Przykład 5

todo-card-img

Trzy stalowe płaskowniki o jednakowej szerokości b=100mm i grubościach g2=2g1=8mm połączono za pomocą kleju epoksydowego. Obliczyć taką konieczną długość spoiwa l, aby połączenie miało wytrzymałość nie mniejszą od wytrzymałości płaskowników. Dla materiału płaskowników przyjąć kr=160MPa natomiast dla kleju kt=6MPa.

Przykład 6

todo-card-img

Pod prasą wykrawane są elementy o kształcie pokazanym na rysunku. Obliczyć jaką siłę wywiera stempel jeżeli naprężenia dopuszczalne na ścinanie materiału blachy wynoszą kt=300MPa, natomiast grubość blachy g=5mm.

Przykład 7

todo-card-img

Sprawdzić wytrzymałość połączenia klinowego rozciąganego siłą P=8kN przyjmując jako dane:

D=26mm d=12mm b=4mm h=10mm dla pręta krp=125MPa, dla tulei krl=90MPa, dla klina k=90MPa oraz pdop=220MPa.

Przykład 8

todo-card-img

Obliczyć średnicę nitów mocujących wspornik do blachy węzłowej. Złącze obciążono siłą P=30kN. Naprężenia dopuszczalne na ścinanie wynoszą kt=70MPa.